030812

8
Mar

030812

For Time:
Run 200m

40 Pushups

Run 400m

30 Pushups

Run 600m

20 Pushups

Run 800

10 Pushups

Leave a Reply